PROSJEKTER / CHILDREN'S BURN CARE / BAKGRUNN

prosjektbakgrunn

Original tekst fra 2010

Utfordringen - Brannskader i Etiopia

En viktig strategidiskusjon

I klubbens strategidiskusjon våren 2008 hadde vi stilt oss et viktig spørsmål: Hvorfor er vi egentlig rotarianere i Harstad Syd Rotary Klubb? Er det på grunn av de gode programmene, kaffekos og kameratskap eller går vi på møtene fordi vi "skal gagne andre" og være en yrkesorientert serviceorganisasjon?

Kameratskap og hyggelige møter har alltid vært et varemerke i Harstad Syd. Allikevel hadde vi som mange andre klubber, problemer med medlemstallet og engasjement i klubben.

Vi bestemte oss derfor å fokusere på 4 hovedpunkt i treårsplanen; en klar samfunnsengasjert profil, forsterke klubben som yrkesforum, øke engasjementet i klubben og øke vårt engasjement i The Rotary Foundation (TRF). Vi mente at vi på denne måten både kunne øke trivselen i klubben og samtidig leve opp til Rotary's idealer.

Vi ønsket oss et PROSJEKT, men før vi forteller mer om planene skal trekke i noen historiske og geografiske tråder.

Utfordringen

I den tredje verden regnes brannskader blant de 3-4 hyppigste årsaker til akutte sykehusinnleggelser. Kvinner og barn er mest utsatte og ulykkene inntreffer som regel i forbindelse med koking/matlaging som gjerne foregår på marknivå.

De fleste som skader seg har ikke tilgang til moderne behandling. Svært mange overlever ikke selv moderate brannskader. De som overlever, utvikler som oftest større eller mindre handikap grunnet sammenvoksninger fra arrvev.

Moderne brannskadebehandling innebærer god ernæring, sårbehandling, hudtransplantasjon og fysioterapi. Disse enkle prinsippene er livreddende for mange pasienter og vil forebygge utvikling av deformiteter og handikap.

Initiativet Childrens Burn Care Foundation

Stiftelsen Childrens Burn Care Foundation, CBCF, (www.childrensburncare.com) ble stiftet av Dr. Einar Eriksen og Hans Petter Schjelderup. Stiftelsen skal avhjelpe det påtrengende behovet for medisinsk behandling for brannskadde barn og drive aktivt brannskadeforebyggende arbeid. Det skal etableres et nytt senter for barn med brannskader. Senteret skal ha 30 senger og skal bygges og utvikles ved et nyetablert moderne undervisningssykehus, Myungsung Christian Medical Centre. Barnesenteret vil samarbeide tett med den andre brannskade avdelingen på Yekatit 12 Hospital på en rekke oppgaver, kliniske og forebyggende.

Historien

Dr Einar Eriksen er overlege ved Brannskadeavsnittet på Haukeland Universitets Sykehus. Siden 1987 har han har opplevd de medisinske utfordringene i Etiopia på nært hold gjennom 11 års arbeid som lege i landet.  Han har vært prosjektleder i forbindelse med oppbyggingen av Etiopias første brannskade avdeling på Yekatit 12 Hospital i Addis Abeba.  Dette NORAD støtta programmet er et samarbeidsprosjekt mellom Etiopias helsemyndigheter og Haukeland Universitets Sykehus..

I august 2005 opplevde Hans Petter Schjelderup å få 22.000 volt gjennom kroppen under et monterings oppdrag.  Etter et kort opphold ved lokalt sykehus ble Hans Petter fraktet til Brannskadeavsnittet i Bergen, hvor Dr Einar Eriksen fikk behandlingsansvaret for ham. Det var en alvorlig skade som resulterte i et langvarig sykeleie.

Det ble knyttet sterke bånd mellom Hans Petter Schjelderup og legen som reddet livet hans. De delte en felles visjon. Ved hjelp av støtte fra ressurser rundt seg, ble stiftelsen Children's Burn Care Foundation Etiopia, formelt etablert 27. April 2007.

Brannskader kan leges

CBCF har allerede gjennomført operasjoner ved MCM i Addis Ababa.  En avtale mellom MCM and CBCF ble etablert 1. April 2009 for å drifte en liten brannskadeenhet. Nylig gjennomførte operasjoner viser enestående resultater.

På bildet ser vi Dessalegn, en gutt med 10 mnd gamle brannskader. Han var ikke I stand til å lukke munnen (venstre). Tre uker etter operasjon (midten) kunne han leke i Einar Eriksens bil (høyre).

Lokale forbindelser

Tilbake til Harstad. På et klubbmøte i 2007 hadde Hans Petter Schjelderup et foredrag om sin egen ulykke, brannskader i Etiopia og om initiativet til CBCF. Selv barske mannfolk hadde store problemer med å holde tårene unna. Etter dette foredraget begynte ting å skje ganske fort. Vi skulle snart ha et 40-års jubileum og det ble ganske fort enighet om at vi måtte gjøre noe mer enn bare ha en fest for oss selv.

Et annerledes 40-års jubileum

Klubbens lokale innsats ble derfor en internasjonal fagdag med tema

"Fattigdomsproblematikken i Verden"; og som ble gjennomført ved Høgskolen i Harstad 8. Februar 2009. En kanskje noe tung tittel, men som egentlig handler om noe så enkelt som å skape en bedre framtid for verdens barn. Seminaret som ble avsluttet med et foredrag av Hans Petter Schjelderup, markerte også starten på Harstad Syd RK's TRF prosjekt. Som en markering overrakte klubben og enkeltmedlemmer en jubileumsgave til CBCF. Et moderat beløp, men en markering av starten på et prosjektsamarbeid.

Se også 40-års jubileum i klubben under Arkivet.

TRF Prosjektet - "The Rotary OR"

Prosjektet har en flerdelt målsetting. Hovedmålet er å finansiere operasjonsutstyr for en av de to operasjonssalene i den nye enheten som skal drives av CBCF. Utstyr av denne art er forholdsvis kostbart og det er derfor et betydelig økonomisk løft som igangsettes. Utstyret som finansieres, skal eies og drives av CBCF og det er påtenkt at denne konkrete operasjonssalen skal få navnet "The Rotary OR".

Et annet og kanskje vel så viktig prosjektmål for de deltakende partnerne er at prosjektet skal etablere kompetanseutveksling og bidra til nærmere kontakt mellom ekspertise i Etiopia og Norge. I denne sammenhengen vil faglig bidrag fra Høgskolen i Harstad være svært viktig. Partnerne ser også for seg at prosjektet skal skape kontakt mellom de ulike Rotaryklubbene, ikke minst mot Rotaryklubbene i Etiopia.

Inspirerende aktivitet for rotarianere

I prosjektforslaget er det derfor foreslått gjensidige besøk mellom fire deltakende rotaryklubber for å utveksle erfaringer og kunnskap og ikke minst inspirere hverandre som rotarianere. Vi ser med forventning fram til utveksling mellom de norske klubbene og rotaryklubbene i Addis Abeba.

Det tas sikte på å opprette et eget nettsted for prosjektet der også "intern" informasjon for partnerne i prosjektet legges ut. Vi forventer stor aktivitet blant medlemmene, ikke minst i arbeidet med å skaffe midler til prosjektet.

Søknad til TRF om støtte til Matching Grant prosjekt

Harstad Syd RK er sammen med partnerklubber i gang med å formulere en søknad om støtte fra TRF til et større Matching Grant prosjekt (MG). Ved siden av Harstad Syd RK vil to andre norske klubber, Harstad RK og Molde RK, skal delta. Prosjektets vertsklubb i mottakerlandet er Addis Abeba Bole RC som også vil samarbeide med øvrige klubber i Addis Abeba. Høgskolen i Harstad med sine 1330 studenter, 127 ansatte og betydelig kompetanse inne helsefag har gitt kjærkommen tilslutning til å bidra med internasjonal kompetanse og nettverksbygging.

Childrens Burn Care Foundation vil være prosjektets samarbeidsorganisasjon i Etiopia.

Harstad Syd RK forventer at prosjektet innvilges støtte som Matching Grant prosjekt fra TRF slik at arbeidet kan være i gang fra høsten 2009. Prosjektet er planlagt å gå over to år der første året i hovedsak er knyttet til å skaffe midler.

Finansiering gjennom lokale aktiviteter

Klubbene er innstilt på at midlene som hver enkelt klubb skal skaffe til veie, ikke skal hentes fra klubbkassene. Et viktig aspekt i prosjektet vil derfor være arbeidet med å skaffe til veie egenkapitalen som kreves. Det har vært luftet flere ulike, hyggelige og til dels morsomme aktiviteter. Under Festspillene i Nord-Norge i Juni 2008, ble det arrangert et trimarrangement i et samarbeid mellom ulike aktører i næringslivet. På kaia i Harstad ble det samlet inn over 800.000 kroner til CBCF på en helg, ved at deltakerne syklet en samlet distanse tilsvarende Norge-Etiopia, på ergometersykler.

Harstad Syd RK er derfor overbevist om at det skal la seg gjøre å skaffe til veie de midlene som det legges opp til i prosjektet. Klubben mener også at igangsettingen av dette prosjektet har skapt ny glød, samarbeidslyst og engasjement.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Quality Hotel Harstad
Adresse: Anna Elisabeths gate 8
Postnummer: 9405
Sted: Harstad
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Kontakt: harstad@rotary.no

Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

NYTT FRA DISTRIKTET

Loading RSS...